مجموع ریت

مجموع ریت: 9

ریت حمله: 3
ریت هافبک: 3
ریت دفاع: 3

میانگین کل: 3

میانگین حمله: 1
میانگین هافبک: 1
میانگین دفاع: 1
Developer: @YASHAR_PASHA
Editor & Translator: @Motavali